Про журнал

Збірник наукових праць "Стратегія економічного розвитку України" засновано у 2000 році Київським національним економічним університетом.

 • ISSN: 2312-9298 (друк)
 • ISSN: 2415-7112 (онлайн)

Свідоцтво про державну реєстрацію:

Серія КВ № 23386-13226 від 24 травня 2018 року, видана Міністерством юстиції України (попередня реєстрація - серія КВ № 11575-447Р від 28 липня 2006 р., видана Міністерством юстиції України).

Професійна реєстрація: наукове фахове видання категорії Б (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409).

Проблематика, що висвітлюється на сторінках збірника, охоплює питання:

 • розвитку економіки та підприємництва;
 • розвитку регіонів та галузей;
 • прогнозування та державного регулювання економіки;
 • теорії стратегії та стратегічного менеджменту;
 • менеджменту інновацій та інвестицій;
 • бізнес-освіти.

Спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

 • 015 «Професійна освіта» (економіка)  
 • 051 «Економіка» 
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 • 073 «Менеджмент» 
 • 075 «Маркетинг» 
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 • 281 «Публічне управління та адміністрування» 
 • 292 «Міжнародні економічні відносини» 

Періодичність публікації

Збірник виходить двічі на рік - у червні та грудні.

Терміни подання статей до редакції збірника наукових праць "Стратегія економічного розвитку України":

 • до червневого випуску - з 1 січня до 15 квітня;
 • до грудневого випуску - з 1 липня до 15 жовтня.

Мови видання: українська, англійська.

Процес рецензування

До розгляду редколегії приймаються наукові статті українською та англійською мовами, які відповідають профілю збірника, написані спеціально для нього (оригінальні) та відповідно оформлені.

Автор має підтвердити, що подана до збірника стаття раніше не публікувалася та не подана для публікації в інші видання. Подаючи статтю до збірника автор погоджується на її розповсюдження у друкований та електронний спосіб та не заперечує проти оприлюднення даних про себе (прізвища, ім’я, по-батькові, наукового ступеню, вченого звання, місця роботи та посади, електронної пошти та персональних наукових ідентифікаторів).

Усі статті, прийняті до розгляду редколегією збірника, протягом 5 робочих днів перевіряються на унікальність тексту та рецензуються на предмет їх відповідності профілю видання та вимогам щодо наукових статей. Унікальність змістовної частини тексту статті (без заголовків, анотацій та списку використаної літератури) повинна складати не менше 90%.

Усі статті підлягають подвійному сліпому рецензуванню - рецензент не знає автора(ів) статті і автор(и) не знають рецензента.

Для кожної статті, що надходить до редакції, надається шифр та випусковий редактор призначає рецензента.

Протягом 30 робочих днів рецензент заповнює онлайн-форму та оцінює статтю за такими критеріями: актуальність теми, наукова значущість результатів, оригінальність викладеного матеріалу, теоретична та практична значущість публікації, адекватність методичного інструментарію дослідження, загальне оформлення статті. Кожент з цих шости критеріїв рецензент оцінює за 10-баловою шкалою. Якщо загальна сума балів менша за 30, стаття не рекомендується до публікування.

Рецензент може надати свої коментарі та зауваження до статті. Усі коментарі та зауваження рецензента надсилаються автору(ам) для ознайомлення. Автор(и) повідомляються про резцльтати рецензування протягом місяця після надходження статті до редакції. За бажанням автор(и) може внести зміни до попередньої версії статті та надіслати її оновлену версію. Якщо правки несуттєві, стаття не проходитиме повторного рецензування. Статті, відхилені редколегією та рецензентами, можуть бути повернені авторам для доопрацювання (за їх вимогою).

Редколегія завжди відкрита до співпраці з авторами та рецензентами.

Вартість публікації

Автор(и) сплачує на рахунок видавця редакційний збір у сумі 54 грн. за 1 авторську сторінку. Реквізити надсилаються автору(ам) після ухвалення редколегією позитивного рішення про публікацію статті.

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з підготовкою статті до друку, перевірку на наявність текстових запозичень, DOI, коректуру, макетування видання та типографські послуги.

Політика відкритого доступу

Журнал надаватиме відкритий доступ до свого змісту. 

Електронна пошта: sedu@kneu.ua