Про журнал

Галузь та проблематика

Проблематика, що висвітлюється на сторінках збірника, охоплює питання:

 • розвитку економіки та підприємництва;
 • розвитку регіонів та галузей;
 • прогнозування та державного регулювання економіки;
 • теорії стратегії та стратегічного менеджменту;
 • менеджменту інновацій та інвестицій;
 • бізнес-освіти.

Спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

 • 015 «Професійна освіта» (економіка)  
 • 051 «Економіка» 
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 • 073 «Менеджмент» 
 • 075 «Маркетинг» 
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 • 281 «Публічне управління та адміністрування» 
 • 292 «Міжнародні економічні відносини» 

Процес рецензування

До розгляду редколегії приймаються наукові статті українською та англійською мовами, які відповідають профілю збірника, написані спеціально для нього (оригінальні) та відповідно оформлені.

Автор має підтвердити, що подана до збірника стаття раніше не публікувалася та не подана для публікації в інші видання. Подаючи статтю до збірника автор погоджується на її розповсюдження у друкований та електронний спосіб та не заперечує проти оприлюднення даних про себе (прізвища, ім’я, по-батькові, наукового ступеню, вченого звання, місця роботи та посади, електронної пошти та персональних наукових ідентифікаторів).

Усі статті, прийняті до розгляду редколегією збірника, протягом 5 робочих днів перевіряються на унікальність тексту та рецензуються на предмет їх відповідності профілю видання та вимогам щодо наукових статей. Унікальність змістовної частини тексту статті (без заголовків, анотацій та списку використаної літератури) повинна складати не менше 90%.

Усі статті підлягають подвійному сліпому рецензуванню - рецензент не знає автора(ів) статті і автор(и) не знають рецензента.

Для кожної статті, що надходить до редакції, надається шифр та випусковий редактор призначає рецензента.

Протягом 30 робочих днів рецензент заповнює онлайн-форму та оцінює статтю за такими критеріями: актуальність теми, наукова значущість результатів, оригінальність викладеного матеріалу, теоретична та практична значущість публікації, адекватність методичного інструментарію дослідження, загальне оформлення статті. Кожент з цих шости критеріїв рецензент оцінює за 10-баловою шкалою. Якщо загальна сума балів менша за 30, стаття не рекомендується до публікування.

Рецензент може надати свої коментарі та зауваження до статті. Усі коментарі та зауваження рецензента надсилаються автору(ам) для ознайомлення. Автор(и) повідомляються про резцльтати рецензування протягом місяця після надходження статті до редакції. За бажанням автор(и) може внести зміни до попередньої версії статті та надіслати її оновлену версію. Якщо правки несуттєві, стаття не проходитиме повторного рецензування. Статті, відхилені редколегією та рецензентами, можуть бути повернені авторам для доопрацювання (за їх вимогою).

Редколегія завжди відкрита до співпраці з авторами та рецензентами.

Вартість публікації

Автор(и) сплачує на рахунок видавця редакційний збір у сумі 54 грн. за 1 авторську сторінку. Реквізити надсилаються автору(ам) після ухвалення редколегією позитивного рішення про публікацію статті.

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з підготовкою статті до друку, перевірку на наявність текстових запозичень, DOI, коректуру, макетування видання та типографські послуги.

Періодичність публікації

Збірник виходить двічі на рік - у червні та грудні.

Терміни подання статей до редакції збірника наукових праць "Стратегія економічного розвитку України":

 • до червневого випуску - з 1 січня до 15 квітня;
 • до грудневого випуску - з 1 липня до 15 жовтня.

 

Політика відкритого доступу

Журнал надаватиме відкритий доступ до свого змісту. 

Редакційна колегія

ГРЕБЕШКОВА Олена Миколаївна – головний редактор, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: розвиток бізнесу, лідерство та партнерство в бізнесі, стратегічний менеджмент, проектний менеджмент, змішане навчання.

Персональні ідентифікатори: ORCIDScopus IDGoogle Scholar

e-mailgrebeshkova@kneu.edu.ua

 

ВЕРБА Вероніка Анатоліївна – заступник головного редактора, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: управлінський консалтинг, стратегічний розвиток компаній, аналіз проектів, процесне управління, проектне управління, бізнес-моделювання.

Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar

e-mail: veronika.verba@kneu.ua

 
БАЛЕЖЕНТІС Альвідас (Baležentis Alvydas) – доктор соціальних наук, професор, Mykolas Romeris University (Литва).

Сфера інтересів: розвиток регіонів та галузей.

Персональні ідентифікатори: ORCIDScopus IDGoogle Scholar 

e-mail: a.balezentis@mruni.eu

 

ВОСТРЯКОВ Олександр Володимирович – декан факультету економіки та управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: стратегічний менеджмент, організаційний розвиток підприємства, управління освітнім процесом в закладах вищої освіти, системи взаємодії між освітою та бізнесом.

Персональні ідентифікатори: Google Scholar 

e-mail: oleksandr.vostyakov@kneu.ua

 

ДРУГОВ Олексій Олександрович – заступник директора Tech StartUp School Національного університету "Львівська політехніка", професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету "Львівська Політехніка", доктор економічних наук, професор (м. Львів, Україна).

Сфера інтересів: інтелектуалізація економіки, фінансові технології, розвиток системи вищої освіти і науки.

Персональні ідентифікатори: ORCID IDGoogle Scholar

e-mail: oleksiy.druhov@gmail.com

 

ЄЛОНЕК Дорота (Jelonek Dorota) – декан факультету менеджменту Політехнічного Університету Ченстохова, доктор економічних наук, доцент (м. Ченстохова, Республіка Польща).

Сфера інтересів: управлінські інформаційні системи, управління процесами, інновації, відкриті інновації, ІКТ в управлінні.

Персональні ідентифікатори: ORCIDScopus IDResearch GateGoogle Scholar

e-mail: dorota.jelonek@wz.pcz.pl

 

ЄМЕЛЬЯНЕНКО Лариса Михайлівна – професор кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: збалансованість економічного розвитку держави; інтеграція науки, освіти та виробництва; стратегування в державному управлінні національної економіки; інклюзивний розвиток, соціальна та публічна політика.

Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar

e-mail: larysa.yemelianenko@kneu.ua

 

КИЗЕНКО Олена Олександрівна – професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: стратегічний контролінг на підприємстві; система управління витратами компанії; трансформація системи бюджетування підприємств в цифровій економіці; аналітика і прогнозування в бізнесі; корпоративне підприємництво.

Персональні ідентифікатори: ORCID; Scopus IDGoogle Scholar

e-mail: olena.kyzenko@kneu.ua

 

КИРИЛЕНКО Володимир Іванович – професор кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: інвестиційна безпека, соціально-економічна безпека, соціальна економіка, методологія економічної теорії, мікроекономіка.

Персональні ідентифікатори: Google Scholar

e-mail: volodymyr.kyrylenko@kneu.ua

 

КУДІНОВА Алевтина Віталіївна – професор кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: підприємницька діяльність, особливості взаємозв’язку культури та економічного розвитку, відносини споживання в умовах глобальної економіки.

Персональні ідентифікатори: Google Scholar

e-mail: avkudinova@ukr.net 

 

КУКОБА Володимир Павлович – професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: організаційне проектування підприємств, антикризове управління підприємством, оцінювання організаційного рівня.

Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar

e-mail: volodymyr.kukoba@kneu.ua

 

ЛІФІНЦЕВ Денис Сергійович – доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: крос-культурні комунікації, крос-культурний менеджмент.

Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar

e-mail: denfcdk@gmail.com

 

МАЛИЙ Іван Йосипович – завідувач кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: антикризове управління національною економікою, державне та регіональне управління, макроекономічне оцінювання бізнес-середовища.

Персональні ідентифікатори: Google Scholar

e-mail: ivan.malyi@kneu.ua

 

МИХАЙЛЕНКО Олена Феліксівна – кандидат економічних наук, доцент, Vistas Canada Consulting (Канада).

Сфера інтересів: трансформативне навчання, цифрове навчання, культурні виміри, культура і економіка, креативна економіка.

Персональні ідентифікатори: ScopusGoogle Scholar

e-mail: olena.mykhailenko@collaboritsi.com

 

ОЛЕКСЮК Олексій Іванович – завідувач кафедри комерційної діяльності і логістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: результативність підприємства, економічна безпека бізнесу.

Персональні ідентифікатори: Google Scholar

e-mail: kkdil@kneu.edu.ua

 

ОТЕНКО Ірина Павлівна – завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України (м. Харків, Україна).

Сфера інтересів: стратегічний потенціал підприємства, організаційні знання і компетентності підприємства, стратегічні зміни, державне регулювання економічної безпеки, управління фінансово-економічною безпекою підприємства.

Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar

e-mail: kafecan@hneu.edu.ua

 

РЄПІНА Інна Миколаївна – завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: управління підприємницьким потенціалом і розвитком підприємства; інноватика та інтелектуальна власність; управління активами суб’єктів господарювання; управління вартістю бізнесу.

Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar

e-mail: inna.riepina@kneu.ua

 

СТРЕЛКОВСКІ Вадим (Strielkowski Wadim) – професор Празької бізнес-школи та викладач-дослідник Каліфорнійського університету в Берклі, доктор філософії (PhD) (м. Прага, Чеська Республіка).

Сфера інтересів: енергетика та економіка, економіка туризму, економіка праці, інженерна економіка, економіка міграції, наукометрія, бібліометрія та альметрія.

Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar

e-mail: strielkowski@cantab.net

 

ШЕРШНЬОВА Зоя Євгенівна – професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: антикризове, стратегічне, корпоративне управління суб'єктами господарювання різних організаційно-правових форм.

Персональні ідентифікатори: ORCIDGoogle Scholar

e-mail:  zoia.shershnova@kneu.ua

 

ШИПУЛІНА Юлія Сергіївна – професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «Харсківський політехнічний інститут», доктор економічних наук, професор (м. Харків, Україна).

Сфера інтересів: інновації, інноваційна культура, web-культура, інтернет-маркетинг.

Персональні ідентифікатори: ORCIDScopus IDGoogle Scholar

e-mailshypulina.j@gmail.com

 
МАЛЯРЧУК Ольга Георгіївна – відповідальний секретар редколегії, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).
 
Сфера інтересів: обґрунтування та реалізація стратегічних рішень на підприємстві; корпоративне підприємництво; управління витратами на підприємстві; корпоративна соціальна відповідальність в бізнесі.
 
Персональні ідентифікатори: ORCID; Scopus IDGoogle Scholar
 

Історія журналу

Збірник наукових праць "Стратегія економічного розвитку України" засновано у 2000 році Київським національним економічним університетом.

 • ISSN: 2312-9298 (друк)
 • ISSN: 2415-7112 (онлайн)

На сторінка збірника піднімаються такі питання:

 • розвиток економіки та підприємництва;
 • розвиток регіонів та галузей;
 • прогнозування та державне регулювання економіки;
 • теорія стратегії та стратегічного управління;
 • управління інноваціями та інвестиціями;
 • бізнес-освіта.

Мови видання: українська, англійська.

Частота виходу випусків - двічі на рік:

 • прийом статей до червневого випуску - з 1 січня до 1 квітня;
 • прийом статей до грудневого випуску - з 1 липня до 1 жовтня.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

Серія КВ № 23386-13226 від 24 травня 2018 року, видана Міністерством юстиції України (попередня реєстрація - серія КВ № 11575-447Р від 28 липня 2006 р., видана Міністерством юстиції України).

Професійна реєстрація: наукове фахове видання категорії Б (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409).

Cпеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

 • 015 «Професійна освіта» (економіка)  
 • 051 «Економіка» 
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 • 073 «Менеджмент» 
 • 075 «Маркетинг» 
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 • 281 «Публічне управління та адміністрування» 
 • 292 «Міжнародні економічні відносини» 

Наукометричні бази даних та каталоги:

Електронна пошта: sedu@kneu.ua