Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не наприкінці документу).

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

До розгляду редколегії приймаються наукові статті українською та англійською мовами, які відповідають профілю збірника, написані спеціально для нього (оригінальні) та відповідно оформлені.

Для кожної статті має бути визначено УДК та JEL.

Усі подані до редакції статті проходять перевірку на плагіат. У разі виявлення плагіату стаття не приймається до публікації, про що повідомляється автора(ів).

Після перевірки на плагіат усі статті проходять процедуру подвійного сліпого рецензування (double-blind review) - ні рецензент, ні автор статті не знають один одного. Протягом 30 днів  рецензент здійснює аналіз рукопису статті, заповнює відповідну онлайн-форму рецензії та надає свій висновок щодо можливості публікації статті, про що інформує редколегію, а редколегія доволдить зауваження та висновки рецензента до автора(ів). Висновок рецензента може містити такі варіанти : 

1) стаття рекомеендується до публікації без змін;

2) стаття може бути рекомендована до публікації у разі доопрацювання, якщо автор(и) погоджується із зауваженнями рецензента;

3) стаття не рекомендується до опрацювання. 

У разі погодження автора(ів) на доопрацювання статті, рішення щодо її публікації у поточному або наступному випуску збірника приймається редколегією.

Рекомендований обсяг статті — 12-24 сторінки (стандартного комп'ютерного набору) або 20-40 тис. символів (з пробілами).

 

Рекомендована структура статті 

1.  Анотація українською мовою (обсягом від 50 до 100 слів або до 800 символів з пробілами). Необхідно лаконічно визначити об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, зазначити використані методи та ключові результати дослідження. Текст анотації має надавати читачеві чітке уявлення про зміст статті та здобуток автора у проведеному дослідженні.

2. Ключові слова українською мовою (5-8 слів, розділених крапкою з комою).

3. Вступ (300-500 слів або 1500-3500 символів з пробілами). У вступі розкривається актуальність теми дослідження, робиться постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями (з обов’язковим оглядом літератури, яка вивчена автором в контексті досліджуваної теми, та посиланнями в тексті на літературу, яка була використана). Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує.

4. Постановка завдання (500-1000 слів або 3500-7000 символів з пробілами). Автор має сформулювати цілі, завдання дослідження, а також описати логіку дослідження з обґрунтуванням вибраних для цього  наукових методів .

5. Результати (до 1500-3000 слів або 9000-18000 символів з пробілами), де автор викладає основний матеріал проведеного дослідження з висвітленням отриманих наукових результатів, надає свої коментарі щодо їх новизни/специфіки та важливості для подальшого вивчення досліджуваної проблеми.

6. Висновки (1000-2000 слів або 3500-7000 символів з пробілами). Автором формулюються наукова новизна, теоретичне і практичне значення дослідження, перспективи подальших наукових розвідок (дискусій) в даному напрямку.

7. Література (список використаних джерел, на які є посилання у тексті). Список літератури складається у порядку згадування. До нього слід включати лише джерела, на які є посилання у тексті статті. Посилання на праці всіх науковців, прізвища яких згадуються в тексті статті, та джерела статистичних даних обов’язкові. Якщо ресурс має унікальний ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier — Ідентифікатор цифрового об’єкта) або інший постійний ідентифікатор, обов’язково зазначати його наприкінці бібліографічного опису джерел.

Звертаємо увагу авторів, що у 2015 році з прийняттям нового державного стандарту ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” правила оформлення бібліографічного опису дещо спростилися.

Приклади оформлення джерел згідно ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”: переглянути

8. ReferencesПісля заголовка наводиться транслітерований список використаних джерел, оформлений у відповідності до стандарту Chicago 15th Edition (Author-Date System) та поданий у такому ж порядку, як й список літератури мовою оригіналу. Власні назви, прізвища та імена слід транслітерувати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Для спрощення процесу транслітерації україномовних джерел радимо скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia/. Для транслітерації російськомовних джерел радимо скористатися сервісом https://transliteration.pro/. Після транслітерованої назви твору необхідно навести у квадратних дужках (клярмах) переклад цієї назви англійською мовою. Для спрощення процесу створення References у форматі Chicago рекомендуємо використовувати онлайн-сервіс http://bibme.org/chicago/. Наприкінці кожної з позицій списку (за виключенням англомовних джерел) необхідно зазначити мову її оригіналу, наприклад: [in Ukrainian], [in Russian].

Приклади оформлення джерел для References (за стандартом Chicago): переглянути

9. Назва статті, дані про автора, анотація та ключові слова англійською мовою. 

Анотація англійською мовою (Abstract) повинна бути розширеною, обсягом 200-250 слів (не менше 1800 знаків). Анотація англійською мовою має бути: інформативною (без загальних слів); оригінальною (не копіювати скорочену анотацію, подану національною мовою); змістовною (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованою (необхідно розкрити такі елементи, як предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область застосування результатів, висновки); грамотною (повинна бути написана якісною англійською мовою). Приклад оформлення метаданих статті англійською мовою:

MECHANISMS OF IMPACT OF REPUTATIONAL MANAGEMENT ON BUSINESS RESULTS CLASSIFICATION OF LOGISTICS SYSTEMS

Olena H. Derevianko,
Dr. Sc. (Econ.), Associate Professor, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
ORCID 0000-0003-0913-5086

Abstract. In the article … (250 words or 1800 characters).

Keywords: trust; stakeholders; brand «advocates»; contract theory; reputation rents; reputation antifragility.
 

Вимоги до оформлення авторського текстового оригіналу

 • Для набору тексту використовується текстовий редактор Microsoft Word. Допустимі формати файлів для збереження текстового оригіналу: DOC, DOCX, RTF.
 • Формат паперу – А4.
 • Шрифт – Times New Roman Cyr 14
 • Міжрядковий інтервал – 1,5
 • Абзац – 10 мм.
 • Нумерація сторінок – внизу сторінки праворуч.
 • Поля на сторінці: ліве, праве, верхнє, нижнє – 2 см.
 • Рисунки, таблиці, переліки, примітки, виноски, формули та рівняння, посилання оформлюються у відповідності до пп. 7.5-7.11 ДСТУ 3008:2015 “Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення”. Рисунки та таблиці подають безпосередньо після тексту, в якому їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Нумерація всіх графічних об’єктів (рисунків, таблиць, формул) наскрізна. На кожну таблицю (рисунок) має бути посилання в тексті статті із зазначенням її (його) номера!
 • Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) виконуються у чорно-білій гамі за допомогою графічного редактора, вбудованого у Microsoft Word. Кольорові ілюстрації не вітаються.
 • Формули набираються в редакторі Microsoft Equation (3.0).

Шаблон оформлення статті: завантажити шаблон (для україномовної статті та англомовної статті).

Зверніть увагу, що форматування тексту в шаблоні дещо відрізняється від описаного вище, оскільки максимально підлаштований під технічні формати верстки.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього збірника, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань видання; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.