НОВІТНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: ІСТОРИЧНИЙ, КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Олексій Станіславович Коцюба ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8159-0772

DOI:

https://doi.org/10.33111/sedu.2021.48.096.113

Ключові слова:

невизначеність, управління підприємством, теорія нечітких множин, нечітка величина, міра можливості, інтервальний аналіз

Анотація

Стаття присвячена нечітко-множинному й інтервальному підходам до моделювання невизначеності в межах проблематики з управління підприємством. Розглянуто вузлові події зародження та розвитку теорії нечітких множин, основні етапі становлення й розвитку нечітко-множинного підходу як прикладної методології. Окремо увагу приділено економічним застосуванням теорії нечітких множин, у тому числі стосовно прикладних задач з управління підприємством. Висвітлено історичний, концептуальний та інструментальний аспекти інтервальної методології, яка ґрунтується на апараті інтервальної математики або аналізу, як ще одного значущого підходу до моделювання невизначеності в економіці та бізнесі. Представлені у публікації відомості переконливо свідчать, що і теорію нечітких множин, й інтервальний аналіз нині визначають високий ступінь розвиненості їх теоретико-концептуального базису та інструментально-прикладної складової. Разом з тим, питання подальшого формування й розвитку даних методологій зберігає свою актуальність.

Посилання

Avdeyenko, S. N., and V. V. Dombrovskiy. “Analiz investitsionnykh proektov v usloviyakh intervalnoy neopredelennosti.” [“Analysis of investment projects in conditions of interval uncertainty”]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. No. 271 (2000): 125–126. [in Russian].

Averkin, A. N., Batyrshin, I. Z., and V. B. Tarasov. Lotfy Zade y Rossyia. [Lotfi Zade and Russia]. http://zadeh.narod.ru/ABT.html (accessed 15.07.2018) [in Russian].

Alefeld, H., and H. Maier. Intervalniy analiz: teoriya i prilozheniya. [Interval analysis: theory and applications]. http://www.nsc.ru/interval/Introduction/ISurveyRus.pdf (accessed 21.06.2018) [in Russian].

Altunyn, A. E., and M. V. Semukhyn. Raschety v usloviyakh riska i neopredelennosti v neftegazovykh tekhnolohiyakh. [Calculations under conditions of risk and uncertainty in oil and gas technologies.]. Tiumen: Yzd-vo Tiumen. gos. un-ta, 2004. [in Russian].

Bellman, R., and L. Zade. Pryniatiye resheniy v rasplyvchatykh usloviyakh. Voprosy analiza i protsedury pryniatiya resheniy. [Decision-making in vague conditions. Questions of analysis and decision-making procedures]. Moscow: Mir, 1976: 172–215. [in Russian].

Boldyrev, M. Resheniye zadach s primeneniyem nechetkoy logiki. [Solving problems using fuzzy logic]. https://l.wzm.me/_finance/tora-centre.ru/library/fuzzy/fuzi_i.htm (accessed 15.07.2018). [in Russian].

Bocharnikov, V. P. Fuzzy-tekhnolohiya: matematycheskiye osnovy. Praktika modelirovaniya v ekonomike. [Fuzzy technology: mathematical foundations. The practice of modeling in economics]. St. Petersburg: Nauka, 2001. [in Russian].

Vedernykov, V. V. “Nechetko-mnozhestvennoe modelirovanie v analize i prognozirovanii ekonomycheskikh yavlenii i protsessov: istoricheskiy aspekt.” [“Fuzzy-multiple modeling in the analysis and forecasting of economic phenomena and processes: a historical aspect”]. Problemy sovremennoy ekonomiki. 1–2 (2006): 446–449. [in Russian].

Vitlinskii, V. V., and H. I. Velikoivanenko. Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi. [Riskology in economics and entrepreneurship]. Kyiv: KNEU, 2004.. [in Ukrainian].

Voshchinin, A. P. “Intervalniy analiz dannykh: razvitiye i perspektivy.” [“Interval data analysis: development and prospects”]. Zavodskaya laboratoriya. Vol. 68, no. 1 (2002): 118–126. [in Russian].

Gnedenko, B. V. Kurs teoriyi veroyatnostey. [Course of probability theory]. Moscow: KD «LYBROKOM», 2011. [in Russian].

Gutovskiy, M. V. Krasota i sila intervalnykh metodov. [The beauty and power of interval methods]. http://www.nsc.ru/interval/ Introduction/PowerBeauty.pdf (accessed 21.06.2018). [in Russian].

Davidov, D. V. Intervalniye metody i modeli priniatiya resheniy v ekonomike. [Interval methods and models of decision making in economics]. Author's ref. dis. … Dr. Econ. Science: 08.00.13 / Ros. econ. acad. them. G. V. Plekhanov. Vladivostok, 2009. [in Russian].

Derevianko, P. M. Modeli i metody prinyatiya strategicheskikh resheniy po raspredeleniu realnykh investitsiy predpriyatiya s primeneniem teoriyi nechetkikh mnozhestv. [Models and methods of making strategic decisions on the distribution of real investment of the enterprise using the theory of fuzzy sets]. Dis. ... cand. econ. Science: 08.00.13 / St.-Peterb. state eng.-econ. un-t. St. Petersburg, 2006. [in Russian].

Dzhigimon, A. V. “Metody izmereniya riska v usloviyakh intervalnoy neopredelennosti.” [“Methods of risk measurement in the conditions of interval uncertainty”]. Informatika i sistemy upravleniya. 3 (2010): 61–71. [in Russian].

Diligenskiy, N. V., Dymova, L. H., and P. V. Sevastiyanov. Nechetkoye modelirovaniye i mnogokriterialnaya optimizatsiya proizvodstvennykh sistem v usloviyakh neopredelennosti: tekhnolohiya, ekonomika, ekologiya. [Fuzzy modeling and multicriteria optimization of production systems in conditions of uncertainty: technology, economics, ecology]. Moscow: Yzd-vo «Mashynostroeniye – 1», 2004. [in Russian].

Dombrovskiy, V. V., and E. V. Chausova. “Primeneniye intervalnykh metodov v upravlenii zapasami.” [“Application of interval methods in inventory management”]. Vichyslitelniye tekhnologii. Vol. 7, no. 2 (2002): 50–58. [in Russian].

Diubua, D., and A. Prad. Teoriya vozmozhnostey. Prilozheniya k predstavleniyu znaniy v informatike. [Theory of possibilities. Applications to the representation of knowledge in computer science]. Moscow: Radyo y sviaz, 1990. [in Russian].

Zade, L. “Osnovy novogo podkhoda k analizu slozhnykh system i protsessov priniyatiya resheniy.” [“Fundamentals of a new approach to the analysis of complex systems and decision-making processes”]. Matematika segodniya. Moscow: Znaniye, 1974. [in Russian].

Zade, L. Ponyatiye lingvisticheskoy peremennoy i yeyo primeneniye k priniatiyu priblizhennykh resheniy. [The concept of a linguistic variable and its application to approximate decisions]. Ed. N. N. Moyseev, S. A. Orlovskoho. Moscow: Myr, 1976. [in Russian].110 Стратегія економічного розвитку України. № 48 (2021)

Zade, L. A. “Teni nechetkikh mnozhestv.” [“Shadows of fuzzy sets”]. Problemy peredachi informatsiyi. 2 (1) (1966): 37–44. [in Russian].

Zaichenko, Yu. P. Nechetkiye modeli i metody v intellektualnykh sistemakh. [Fuzzy models and methods in intelligent systems]. Kyiv: Slovo, 2008. [in Russian].

Kofman, A., and Alukha Kh. Khil. Vvedeniye teorii nechetkikh mnozhestv v upravlenii predpriyatiyami. [Introduction to the theory of fuzzy sets in enterprise management]. Minsk: Vysheishaia shkola, 1992. [in Russian].

Leonenkov, A. V. Nechetkoye modelirovaniye v srede MATLAB i fuzzyTECH. [Fuzzy modeling in MATLAB and fuzzyTECH]. St. Petersburg: St. Peterburg, 2003. [in Russian].

Masalovich, A. Nechetkaya logika v biznese i finansakh. [Fuzzy logic in business and finance]. https://l.wzm.me/_finance/tora-centre.ru/library/fuzzy/fuzzy-.htm (accessed 15.07.2018). [in Russian].

Masalovich, A. Nechetkaya logika: na grebne “tretey volny”. [Fuzzy logic: on the crest of the "third wave"]. https://l.wzm.me/_finance/tora-centre.ru/library/fuzzy/ct_fuz.htm (accessed 15.07.2018). [in Russian].

Masalovich, A. Etot nechetkiy, nechetkiy, nechetkiy mir. [This fuzzy, fuzzy, fuzzy world]. https://l.wzm.me/_finance/tora-centre.ru/library/fuzzy/fuzzy.htm (accessed 15.07.2018). [in Russian].

Matviichuk, A. V. Analiz ta prohnozuvannia rozvytku finansovo-ekonomichnykh system iz vykorystanniam teorii nechitkoi lohiky. [Analysis and forecasting of financial and economic systems using the theory of fuzzy logic]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2005. [in Ukrainian].

Menshikov, G. G., and Y. V. Slovtsova. “Upushchenniye vozmozhnosti i vozmozhnost naverstat upushchennoye.” [“Missed opportunities and the opportunity to make up for lost time”]. St-Peterburgskiy universitet. 28 (2002): 26–28. [in Russian].

Borysov, A. N., et. Modeli priniatiya resheniy na osnove lingvysticheskoy peremennoy. [Models of decision-making on the basis of a linguistic variable]. Riga: Zinatne, 1982. [in Russian].

Naumov, G. E., Podynovskiy, V. V., and Vik. V. “Podynovskyi. Subyektivnaya veroyatnost: sposoby predstavleniya i metody polucheniya.” [“Subjective Probability: Methods of Representation and Methods of Obtaining”]. Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika. 5 (1991): 94–109. [in Russian].

Nedosekin, A. O. Metodologicheskiye osnovy modeiyrovaniya finansovoy deyatelnosti s ispolzovaniyem nechetko-mnozhestvennykh opisaniy. [Methodological foundations for modeling financial activities using fuzzy-multiple descriptions]. Dis. ... Dr. econ. Sciences: 08.00.13 / St. Petersburg state University of Economics and Finance. St. Petersburg, 2003. [in Russian].

Nedosekin, A. O. Nechetko-mnozhestvenniy analiz riska fondovykh investitsiy. [Fuzzymultiple analysis of the risk of stock investments]. St. Petersburg: Typohrafyia «Sezam», 2002. [in Russian].

Batyrshin, Y. Z., et. Nechetkiye gibridniye sistemy. Teoriya i praktika. [Fuzzy hybrid systems. Theory and practice]. Ed. Yarushkina. Moscow: Fizmatlit, 2007. [in Russian].

Averkin, A. N., et. Nechetkiye mnozhestva v modelyakh upravleniya i iskusstvennogo intellekta. [Fuzzy sets in control models and artificial intelligence]. Ed. D. A. Pospelov. Moscow: Nauka, 1986. [in Russian].

Borysov, A. N., et. Obrabotka nechetkoy informatsiyi v sistemakh priniyatiya resheniy. [Processing of fuzzy information in decision-making systems]. Moscow: Radio i svyaz, 1989. [in Russian].

Orlovskiy, S. A. Problemy prinyatiya resheniy pri nechetkoy iskhodnoy informatsiyi. [Problems of decision making with fuzzy initial information]. Moscow: Nauka, 1981. [in Russian].

Pospelov, D. A. Situatsionnoye upravleniye: teoriya i praktika. [Situational management: theory and practice]. Moscow: Nauka, 1986. [in Russian].

Ptuskin, A. S. Nechetkiye modeli i metody v menedzhmente. [Fuzzy models and methods in management]. Moscow: Izd-vo MGTU im. N. E. Baumana, 2008. [in Russian].

Pytev, Yu. P. Vozmozhnost. Elementy teoriyi i primeneniya. [Opportunity. Elements of theory and application]. Moscow: Editorial URSS, 2000. [in Russian].

Tarasov, A. A. Ispolzovaniye intervalnykh otsenok ekonomicheskimi agentami v protsesse vybora. [The use of interval estimates by economic agents in the selection process]. Author. dis. ... Cand. econom. Sciences: 08.00.13 / State. un-t exercise. Moscow, 2009.21 p. [in Russian].

Khyl Lafuente, A. M. Finansovyi analiz v usloviyakh neopredelennosti. [Financial analysis in the face of uncertainty]. Ed. E. Y. Velesko, V. V. Krasnoproshyna, N. A. Lepeshynskoho. Minsk: Tekhnalogiya, 1998. [in Russian].

Chernov, V. H. Modeli podderzhki prinyatiya resheniy v investitsionnoy deyatelnosti na osnove apparata nechetkikh mnozhestv. [Decision support models in investment activities based on the apparatus of fuzzy sets]. Moscow: Goriachaya liniya – Telekom, 2007. [in Russian].

Sharyi, S. P. Intervalnyi analiz – sovremennoye sostoyanie i perspektivy. [Interval analysis - current state and prospects]. http://www.nsc.ru/interval/Education/Manuals/SSharyRASession.pdf (accessed 21.06.2018). [in Russian].

Shtovba, S. D. Proyektirovaniye nechetkikh sistem sredstvami MATLAB. [Design of fuzzy systems by means of MATLAB]. Moscow: Horiachaia lynyia – Telekom, 2007. [in Russian].

Yazenin, A. V. Nechetkoye matematicheskoye programmirovaniye. [Fuzzy mathematical programming]. Kalinin: Kalinin. gos. un-t, 1986. [in Russian].

Yazenin, A. V. Osnovniye poniyatiya teoriyi vozmozhnostey. [Basic concepts of the theory of possibilities]. Moscow: Fizmatlit, 2016. [in Russian].

Bellman, R., Giertz, M. “On the analytic formalism of the theory of fuzzy sets.” Information Sciences. Vol. 5 (1973): 149–156.

Bellman, R. E., Zadeh, L. A. “Decision-Making in a Fuzzy Environment.” Management Science. Vol. 17, No. 4 (1970): 141–164.

Bezdek, J. C. “Cluster Validity with Fuzzy Sets.” Journal of Cybernetics. Vol. 3, Iss. 3 (1974): 58–73.

Bezdek, J. C. “Numerical taxonomy with fuzzy sets.” Journal of Mathematical Biology. Vol. 1, no. 1 (1974): 57–71.

Dubois, D., Prade, H. “Fuzzy real algebra: some results.” Fuzzy Sets and Systems. Vol. 2, no. 4 (1979): 327–348.

Dubois, D., Prade, H. “Operations on Fuzzy Numbers.” International Journal of Systems Science. Vol. 9, No. 6 (1978): 613–626.

Fifty Years of Fuzzy Logic and its Applications / eds.: Tamir D.E., Rishe N.D., Kandel A. Heidelberg; New York; Dordrecht; London: Springer International Publishing Switzerland, 2015.

Holmblad, L. P., Ostergaard, J.-J. “Control of a Cement Kiln by Fuzzy Logic Techniques”. Control science and technology for the progress of society: proceedings of the 8th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, Kyoto, Japan, 24–28 August, 1981 / ed. H. Akashi. Vol. 14, no. 2 (1981): 809–814.

Kosko, B. “Fuzzy cognitive maps.” International Journal of Man-Machine Studies. Vol. 24, no. 1 (1986): 65–75.

Kosko, B. “Fuzzy Systems as Universal Approximators”. IEEE Transactions on Computers. Vol. 43, no. 11 (1994): 1329–1333.

Mamdani, E. H., Assilian S. “An Experiment in Linguistic Synthesis with a Fuzzy Logic Controller.” International Journal of Man-Machine Studies. Vol. 7., no. 1 (1975): 1–13.

Moore, R. E. Interval analysis. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall, 1966.

Nahmias, S. “Fuzzy variables.” Fuzzy Sets and Systems. Vol. 1, no. 2 (1978): 97–110.

Negoita, C. V., Ralescu, D. A. Applications of fuzzy sets to systems analysis. Basel: Springer Basel AG, 1975.

Nguyen, H. T. “A note on the extension principle for fuzzy sets.” Journal of Mathematical Analysis and Applications. Vol. 64, no. 2 (1978): 369–380.

Nguyen, H. T. “On conditional possibility distributions.” Fuzzy Sets and Systems. Vol. 1, no. 4 (1978): 299–309.

Sugeno, M. “Fuzzy decision-making problems.” Transaction of the Society of Instrument and Control Engineers. Vol. 11, No. 6 (1975): 85–90.

Sugeno, M. “Fuzzy measure and fuzzy integral.” Transaction of the Society of Instrument and Control Engineers. Vol. 8, No. 2 (1972): 94–102.

Yager, R. R. “Fuzzy decision making including unequal objectives.” Fuzzy Sets and Systems. Vol. 1, no. 2 (1978): 87–95.

Yager, R. R. “Multiple objective decision-making using fuzzy sets.” International Journal of Man-Machine Studies. Vol. 9, no. 4 (1977): 375–382.

Zadeh, L. A. “Fuzzy Sets as a basis for theory of possibility.” Fuzzy Sets and Systems. Vol. 1, No. 1 (1978): 3–28.

Zadeh, L. A. “Fuzzy Sets.” Information and Control. Vol. 8 (1965): 338–353.

Zemankova-Leech, M., Kandel, A. Fuzzy relational data bases: a key to expert systems. Köln: Verl. TÜV Rheinland, 1984.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-25

Номер

Розділ

Ефективність та результативність розвитку підприємств