ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Olha M. Kudlasevych

Анотація


У статті проведено історико-економічний аналіз соціокультурних факторів та національних особливостей, що істотно впливають на процеси інституціоналізації підприємництва в українському суспільстві. Здійснено дослідження тенденцій та специфіки функціонування вітчизняного підприємництва та його закономірностей розвитку.

Ключові слова


підприємництво; підприємець; легітимність підприємництва; господарчий менталітет

Повний текст:

PDF

Посилання


Zlupko S. Ekonomіchna dumka Ukraїni (vіd davnini do suchasnostі). L. : Vid. tsentr L’vіv. nats. un-tu іm. І.Franka, 2000 [in Ukrainian]

Nebrat V. V. Rozvytok pidpryjemnyctva v Ukrai’ni: istorychni determinanty ta perspektyvy. Ekonomika i prognozuvannja. no. 7 (2017): 140–156 [in Ukrainian]

Suprun N. A. Evolyutsіya vіtchiznyanoї modelі korporativnogo upravlіnnya. K. : KNEU, 2009 [in Ukrainian]

Feshchenko V. M. Doslіdzhennya problem stanovlennya ta rozvitku rinkovogo gospodarstva v pratsyakh ekonomіstіv Ukraїni drugoї polovini XIX — pochatku XX st.– K.: KNEU, 2003 [in Ukrainian]

Kudlasevich O. M. Ukraїns’kі dzherela teorії p іdpriєmnitstva. DU «Іn-t ekon. ta prognozuv. NAN Ukraїni». K., 2014 [in Ukrainian]

Gordіtsa K. A. Іstoriko-kul’turnі arkhetipi gospodaryuvannya v ukraїns’kіi traditsії pіdpriєmnitstva. Іstorіya narodnogo gospodarstva ta ekonomіchnoї dumki Ukraїni. Vol. 48 (2015): 126-141 [in Ukrainian]

Etzioni A., Lawrence P. Socio-Economics: Toward a New Synthesis. Armonk: N.Y., 1991.

Granovetter M. Economic action and social structure the problem of embeddedness. American journal of Sociology. No. 3 (1985): 48-510.

Wilken Paul H. Entrepreneurship: A Comparative and Historical Study. Norwood, 1979.

Yung K. G. Ob arkhetipakh kollektivnogo bessoznatel’nogo. Voprosy filosofii. No. 1 (1988): 131-138 [in Russian]

Korzhov G. Sotsiokul’turnaya legitimnost’ predprinimatel’stva v ukrainskom obshchestve pervogo desyatiletiya transformatsii. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing. No. 3 (2005): 165–177 [in Russian]

Kostomarov N. I. Dve russkie narodnosti. K. — Kh.: Maidan, 1991 [in Russian]

Evolyutsіya rinkovikh іnstitutіv v Ukraїnі. red. V.V. Nebrat. K.: ; NAN Ukraїni; Іn-t ekon. ta prognozuv, 2012. [in Ukrainian]

Poluniev Yu., Zagoruiko Yu. Kul’turnii shok u postkomunіstichnikh suspіl’stvakh u perіod rinkovoї transformatsії (perspektiva Ukraїni). Suchasnіst’. No. 10 (1994):79-81. No. 11 (1994): 143-155 [in Russian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua