ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ: АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Oleksandr V. Hrabovenko ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ключові слова:

диверсифікація діяльності підприємств, стратегія підприємств, пожежна безпека, розвиток підприємств

Анотація

На основі комплексного аналізу діяльності виявлено сучасні тенденції розвитку підприємств сфери послуг пожежної безпеки та ідентифіковано передумови диверсифікації їх діяльності, яка є одним із можливих способів їх розвитку. Досліджуються передумови диверсифікації в зовнішньому (екзогенному) та внутрішньому (ендогенному) вимірах з урахуванням основних тенденцій розвитку галузі й ринку пожежної безпеки. Наведено характеристику економічного та управлінського аспектів діяльності досліджуваних компаній в сучасних умовах з прогнозуванням тенденцій їх розвитку на найближчу перспективу.

Біографія автора

Oleksandr V. Hrabovenko, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

магістр з економіки підприємства, аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», заступник директора з економічних питань ТOB «AЛЬTIC-ДИЗAЙH»

Посилання

Ansoff, I. Novaia korporatyvnaia stratehyia. SPb: Pyter Kom, 1999.

Boumen, K. Osnovi stratehycheskoho menedzhmenta. M: Banky y byrzhy, YuNYTY, 1997.

Nalyvaiko, A.P. Teoriia stratehii pidpryiemstva. Suchasnyi stan ta napriamky rozvytku: Monohrafiia. K.: KNEU, 2001.

Tsohla, O. O. Obgruntuvannia ta ekonomichne otsiniuvannia dyversyfikatsii diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv: avtoref. diss. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ek. nauk : spets. 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti)». Lviv, 2011.

Butenko, L. M. Formuvannia ta realizatsiia stratehii dyversyfikatsii diialnosti pidpryiemstva : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ek. nauk : spets. 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti)».Kyiv, 2011.

Savchenko, Yu. T. Doslidzhennia marketynhovykh kanaliv rozpodilu na rynku system protypozhezhnoho zakhystu: Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Lohistyka, vol. 863 (2017): 185-91.

Savchenko, Yu. T. Otsiniuvannia chynnykiv rozvytku rynku tekhnichnykh zasobiv bezpeky: Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Elektronika. zb. nauk. pr, 2006, 229-236.

Andriienko, M. V. Udoskonalennia mekhanizmiv rehuliuvannia protseu zabezpechennia pozhezhnoi bezpeky v Ukraini. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 20 (2017): 46–49.

Petrishyna, T.O. Otsinka mozhlyvosti vprovadzhennia oboviazkovoho protypozhezhnoho strakhuvannia na vitchyznianykh pidpryiemstvakh. Finansovi mekhanizmy zabezpechennia rozvytku ekonomiky Ukrainy v suchasnykh umovakh: zb. nauk. materialiv Vseukr.nauk.-prakt. konf., April 15, 2016, 202–203.

Ansoff, H. I. Strategies for diversification. Harvard Business Review, vol. 35(5), (1957): 113-24.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 85 Vid 23 Lystopada 2016r. 2016. Accessed Desember 24, 2017. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-2016-p.

Bodnia, T. Mykola Chechotkin: Rozghliadaietsia versiia pro te, shcho pozhezhnu syhnalizatsiiu «Viktorii» vidkliuchyv personal. Tsenzor.NET. 2017. Accessed March 10, 2018. https://ua.censor.net.ua/resonance/458856/mykola_chechotkin_rozglyadayetsya_versiya_pro_ te_scho_pojejnu_sygnalizatsiyu_viktoriyi_vidklyuchyv_personal.

Balachuk, I. U stolychnykh shkolakh i dytsadkakh vyiavyly 7 tysiach porushen porushen pozhezhnoi bezpeky.Ukrainska pravda. 2017. Accessed March 10, 2018. https://kiev.pravda.com.ua/news/59c22b6bcb1b2/.

Prykhodko, Y. Ekonomyka rinka bezopasnosty Ukrayni ukhodyt v «korobku». Security.ua. 2016. Accessed March 12, 2018. http://security.ua/top/economy/ekonomikarynka-bezopasnosti-ukrainy-ukhodit-v-korobku/.

Analytyka rinka bezopasnosty Ukrayni — protyvorechyia y vivodi ekspertov. Security.ua. 2016. Accessed March 12, 2018. http://security.ua/articles/analytics/analitika_rynka_bezopasnosti_ukrainy_protivorechiya_i_v yvody_ekspertov/.

Uriad znovu dozvolyt perevirky bezpeky, sered inshoho i prodovolchoi», — Hroisman pro trahediiu u «Viktorii» . TSENZOR.NET. 2017. Accessed March 12, 2018. https://ua.censor.net.ua/news/456073/uryad_znovu_dozvolyt_perevirky_bezpeky_sered_insh ogo_i_prodovolchoyi_groyisman_pro_tragediyu_u_viktoriyi.

Hroisman oholosyv pro masshtabni perevirky pozhezhnoi bezpeky. SEHODNIA. 2018. Accessed March 12, 2018. https://ukr.segodnya.ua/economics/business/groysmanobyavil-o-masshtabnyh-proverkah-pozharnoy-bezopasnosti-1126114.html.

Smolin, I. V. Systema stratehichnoho planuvannia rozvytku pidpryiemstva : avtoref. diss. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. ek. nauk : spets. 08.06.01 «Ekonomika, orhanizatsiia ta upravlinnia pidpryiemstvamy».Kyiv, 2005.

Hrabovenko, O. Formuvannia konkurentnykh perevah kompanii na osnovi dyversyfikatsii yii diialnosti (na prykladi TOB «АLTІS-DYZАІN»). 2016. Accessed March 12, 2018. https://www.slideshare.net/alegre380/hrabovenko-present-1.

Bukhvalov, A. V and Katkalo, V. S. Sovremennie traktovky stratehyi dyversyfykatsyy. Rossyiskyi zhurnal menedzhmenta. 1, Vol.6 (2008): 57–64.

Galbraith, Jay R. Strategy and Organization Planning. Human Recourse Management. Spring-Summer (1983).

Опубліковано

2018-06-07

Номер

Розділ

Теорія і практика стратегічного управління