ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Viacheslav M. Dyba

Анотація


У статті розглянуті множинні підходи в дослідженні нематеріальних активів та визначені різні трактування і уточнення понять апарату термінів нематеріального змісту. Звернуто увагу на характеристики термінів об’єктів нематеріального змісту. Узагальнено підходи до визначення економічної сутності нематеріальних активів зарубіжними та вітчизняними дослідниками. Розроблено авторський підхід до визначення економічної сутності нематеріальних активів як форми прояву інтелектуальної власності.

Ключові слова


нематеріальні активи; інтелектуальний капітал; інтелектуальна власність; знання; інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Lev, B. Intangibles: management, measurement, and reporting. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2001.

Kaplan, R., Norton, D. Sbalansirovannaya sistema pokazateley. Ot strategii k deystviyu. M.: Olimp-Biznes, 2003.

Udovichenko, O.M. “Ponyatie, klassifikatsiya, izmerenie i otsenka nematerialnyih aktivov (ob’ektov) kompanii: podhodyi k probleme“ Nauchnyie dokladyi, no. 13 (2007): 29.

Global Reporting Initiative, Due Process for the GRI Reporting Framework (Global Reporting Initiative, Amsterdam, 2007) Retrieved from: www.globalreporting.org/resourcelibrary

Hrebeshkova, O.M., Melnyk, O.V. “Bazovi polozhennia stratehichnoho upravlinnia nematerialnymy aktyvamy pidpryiemstva“ Vіsnik Hmel’nic’kogo nacіonal’nogo unіversitetu. Ekonomіchnі nauki, no. 6(2008): 132 — 135.

Boichyk, I.M. Ekonomika pidpryiemstva. K.: Atika, 2004.

Osypov, V.I. Ekonomika pidpryiemstva. Odeskyi derzhavnyi ekonomichnyi universytet: Maiak, 2005.

Shneydeman, L.Z. Uchet novih vidov imuschestva i operatsIy. M.: Buh. uchet, 1993.

Ivashkevich, V.B. Prakticheskiy audit. M.: Magistr, 2010.

Pokropyvnyj, S. F. Ekonomika pidpryiemstva. K.: KNEU, 2000.

Mizhnarodne pravylo otsinky №4. Otsinka nematerialnykh aktyviv (perehlianuto u 2007 r.) Retrieved from: http://uto.com.ua/MPO4.pdf

Karlin, T.P. Analiz finansovyih otchetov (na osnove GAAP). M. : Infra-M, 1998.

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8 Nematerialni aktyvy. Ministerstvo finansiv Ukrainy; nakaz vid 18.10.1999 r. №242 (zi zminamy). Retrieved from: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO8.aspx

Podatkovyi kodeks Ukrainy. Verkhovna Rada Ukrainy; Zakon vid 02.12.2010 №2755-VI (iz zminamy). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2

Butnik-Siverskyi, O. B. Intelektualna vlasnist v Ukraini: pravovi zasady ta praktyka: nauk.-prakt. vyd.: U 4 t. T. 4: Otsinka intelektualnoi vlasnosti; Bukhhalterskyi oblik ta opodatkuvannia. K.: Vydavnychyi Dim «In Yure», 1999.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua