DOI: https://doi.org/10.33111/sedu.2020.46.181.188

ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Yurii Y. Opanashchuk

Анотація


У статті проведено аналіз поточного стану та визначено тенденції розвитку української туристичної галузі. Розглянуто роль і значення туристичного бізнесу в економіці, проведено аналіз чинників впливу на розвиток туристичної галузі України. Досліджено основні проблеми, що стосуються розвитку українського туристичного бізнесу. Проаналізованодинаміку розвитку туристичних організацій. Проведено аналіз туристичних потоків України за допомогою статистичних методів, показано динаміку відповідних показників за останні 9 років. Встановлено основні недоліки, проблеми та означено пріоритетні напрями розвитку туристичної галузі України. Обґрунтовано перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні, наведено імовірні шляхи вирішення проблем туристичної галузі.

Ключові слова


туризм; туристичний бізнес; туристична галузь; інфраструктура; туристичні потоки

Повний текст:

PDF

Посилання


Miroshnyk, R. O., and I.V. Shchyr «Rozvytok turystychnoi haluzi Ukrainy: osoblyvosti ta problem» [«Development of the tourism industry in Ukraine: peculiarities and problems»]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»754 (2013): 41–46.

The official site of State Statistics Service of Ukraine.http://www.ukrstat.gov.ua/

Orlova, V. V. «Osoblyvosti rozrobky prohnoziv rozvytku turystychnoi haluzi» [«Features of development of forecasts of tourism industry development»] Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionuno. 8 tom 1 (2012): 123–145.

Faryniuk, N. V., andM. A. Naumova «Statystychnyi analiz rynku turystychnykh posluh Ukrainy» [«Statistical analysis of the tourist services market in Ukraine»]Visnyk student- skoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylia Stusa vol. 1, no. 9 (2017): 127–131.

Sushchenko, O., and K. Kasenkova "Territory branding as a tool of a touristrecreational complex development" Economic innovationsVol. 21. No 2(71) (2019): 139-149.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


e-mail: sedu@kneu.ua